Договор публичной оферты

ФОП Лобзенко Анастасія Сергіївна, код ЄДРПОУ:3437511964, що діє на підставі Виписки з ЄДРПОУ, зареєстрована як платник єдиного податку та відноситься до II групи платників податків на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, іменований надалі — «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір з надання готельних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

Терміни та поняття

Договір публічної оферти з надання готельних послуг — це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання готельних послуг кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг.

Прийняття (акцепт) пропозиції — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Дія Замовника, яка вважається акцептом цього договору публічної оферти: оплата рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем.

Готельна послуга — дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням в зазначеному готелі.

Гість (гості) — особа(-и), яка(-і) скористається(-ються) або фактично скористалася(-лися) готельними послугами.

Бронювання номерів — попереднє замовлення, зроблене за 3 (три) доби до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 6 місяців до дати заїзду).

Загальні Положення

1. Предмет договору

  1. Порядок бронювання, резервування послуг виконавця та їх надання

Розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня 2021 р. — 6 000 грн.;

  1. Права та обов’язки сторін

Замовник зобов’язаний:

Замовник має право:

Виконавець зобов’язаний:

Виконавець має право:

  1. Взаєморозрахунки сторін
  1. Відповідальність сторін
  1. Форс-мажор
  1. Персональні дані та інформація
  1. Інші умови

Реквізити:

ФОП Лобзенко Анастасія Сергіївна

КОД: 3437511964

Рахунок: UA053287040000026006054260070

Назва банку ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Свяжитесь с нами!